header2.jpg

Agenda

Datum: vrijdag 09 dec 2016
Tijd: 13:00 - 21:00 uur
Twinklels2.0
Datum: zaterdag 10 dec 2016
Tijd: 11:00 - 21:00 uur
Twinkels2.0
Datum: woensdag 14 dec 2016
Tijd: 20:00 - uur
Kredyt
Datum: vrijdag 16 dec 2016
Tijd: 20:00 - uur
Kulturele Kommisje
Datum: woensdag 21 dec 2016
Tijd: 19:45 - uur
Kerstconcert De Piipegaeltsje Sjongers
Datum: vrijdag 13 jan 2017
Tijd: 19:45 - uur
Nieuwjaars donateuravond van de Rot
Datum: zondag 22 jan 2017
Tijd: 15:00 - uur
Inez Timmer
Share

Joop-2Ferieningsnijs

Genôch ferienings yn ús doarp ha in webside: û.o. de fuotbalklup, de kuorbal-en tennisklup, it toanielselskip de Rottefalle en folle oaren. Dêryn hâlde hja kontakt mei harren eigen efterbannen. Ik soe 't hiel aardich fine dat hja wat yn 't each springende foarfallen koart en dúdlik oan ús webside takomme litte. Wy kinne dan dat artikeltsje mei foto('s) wer trochlinke nei de belutsen klup. Wy wolle bgl. ek wol graach ris in kampioenstiim op ús side sjen litte. Hjir boppeoan stiet in bysûnder gefal dat wy fan 't toanielselskip de Rottefalle trochkrigen: Lydia de Groot wint yn in provinsjaal toanielbarren in prachtige priis: jongste bêste talint.