header6.jpg
Share

Piipegaeltsjesjongers mei Adri de Boer yn krystkonsert

Poster20en20persbericht202020dec20kerstconcert20in20Dgkerk20201720sluske20 20kopie1It begjint suver hast al in tradysje te wurden: it krystkonsert fan ús Piipegaeltsjesjongers yn de Meniste Tsjerke oan de Haven fan ' t jier op woansdei 20 desimber. It shantykoar docht dat fan ' t jier mei troubadoer Adri de Boer.

Share

Kerstmarkt in MFC It Werflân

 

kerstmarkt

  

 

 

 

   lees verder ......

Share

Bildts Mannenkoor in It Werflân

bildts mannenkoar
Een mooie zangavond met als thema Kerst in de breedste zin van het woord! 

In het nieuwe dorpshuis van het multifunctioneel centrum It Werflân vindt een prachtig kerstconcert van het Bildts Mannenkoor plaats. Het Bildts Mannenkoor, wat al bijna 50 jaar bestaat, heeft een mooi programma voor u samengesteld waarmee ze u willen laten delen in het enthousiasme van hun leden. Koorzang, koorzang met solisten, begeleiding op piano; het belooft een mooie avond te worden waarbij u van fijne luistermomenten kunt genieten! Met als thema Kerst in de breedste zin van het woord bent u van harte welkom. 
Mannenkoren hebben zo hun eigen klankkleur. Soms kun je daaraan horen uit welke streek van Nederland een koor komt. Zo is ook het Bildts mannenkoor duidelijk herkenbaar. Volume is in voldoende mate aanwezig. Als de mannen zich geheel geven wanneer de tekst daartoe aanleiding geeft, staat er een massief koor.
Tijdens het optreden is de begeleiding op de piano in de vertrouwde handen van Folkert Leenstra .Het koor staat onder de bezielende leiding van Sieb Leenstra. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring en kan het koor soms met zijn ogen sturen. Ook neemt Sieb af en toe een solopartij voor zijn rekening, daarnaast zijn er solo's van Klaas Beimers.
                                                                                                                                                                                 Voor de Kulturele Kommisje: Dirk Stoelwinder

 

Meer info ....

Share

Bennie Huisman en Lytse Teake

lytse teakeDe ôfrûne tiid hat de Kulturele Kommisje al wer 2 jûnen organisearre. Op 13 okt. wie der in optreden fan Bennie Huisman mei Frederika Kleefstra en Tseard Nauta 
Ferline wike freedtejûn 17 novimber besocht Lytse Teake mei Folkert Hans Tolman foar de lêste kear it Werflân: hy -Lytse Teake - hâldt der mei op. Lippe Atsma makke beide jûnen foto 's: sjoch hjir de foto's fan Lippe Atsma

Share

Joop-2Ferieningsnijs

Genôch ferienings yn ús doarp ha in webside: û.o. de fuotbalklup, de kuorbal-en tennisklup, it toanielselskip de Rottefalle en folle oaren. Dêryn hâlde hja kontakt mei harren eigen efterbannen. Ik soe 't hiel aardich fine dat hja wat yn 't each springende foarfallen koart en dúdlik oan ús webside takomme litte. Wy kinne dan dat artikeltsje mei foto('s) wer trochlinke nei de belutsen klup. Wy wolle bgl. ek wol graach ris in kampioenstiim op ús side sjen litte. Hjir boppeoan stiet in bysûnder gefal dat wy fan 't toanielselskip de Rottefalle trochkrigen: Lydia de Groot wint yn in provinsjaal toanielbarren in prachtige priis: jongste bêste talint.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla