header1.jpg

Agenda

Datum: zaterdag 03 sept 2016
Tijd: 16:00 - uur
It Kiperke
Datum: zondag 11 sept 2016
Tijd: 10:00 - 16:00 uur
Open Monumentendag : 't Stee fan Anne P.
Datum: vrijdag 23 sept 2016
Tijd: 20:00 - uur
Gala avond sss festival
Datum: woensdag 28 sept 2016
Tijd: 20:00 - uur
Kredyt
Datum: zondag 09 okt 2016
Tijd: 15:00 - uur
Marjolein Meijers
Datum: vrijdag 11 nov 2016
Tijd: 19:30 - uur
Rottefalster Sjong & Muzykjûn
Datum: zondag 20 nov 2016
Tijd: 15:00 - uur
Piet Kok
Share

Joop-2Ferieningsnijs

Genôch ferienings yn ús doarp ha in webside: û.o. de fuotbalklup, de kuorbal-en tennisklup, it toanielselskip de Rottefalle en folle oaren. Dêryn hâlde hja kontakt mei harren eigen efterbannen. Ik soe 't hiel aardich fine dat hja wat yn 't each springende foarfallen koart en dúdlik oan ús webside takomme litte. Wy kinne dan dat artikeltsje mei foto('s) wer trochlinke nei de belutsen klup. Wy wolle bgl. ek wol graach ris in kampioenstiim op ús side sjen litte. Hjir boppeoan stiet in bysûnder gefal dat wy fan 't toanielselskip de Rottefalle trochkrigen: Lydia de Groot wint yn in provinsjaal toanielbarren in prachtige priis: jongste bêste talint.