header6.jpg

Agenda

Datum: vrijdag 28 apr 2017
Tijd: 19:30 - uur
Watersport vereniging “de Leijen” 50 jaar!
Datum: zaterdag 13 mei 2017
Tijd: 09:00 - uur
Ald izer aksje
Datum: zaterdag 10 juni 2017
Tijd:
Familiedag VV Rottevalle en Wêz handich
Share

Joop-2Ferieningsnijs

Genôch ferienings yn ús doarp ha in webside: û.o. de fuotbalklup, de kuorbal-en tennisklup, it toanielselskip de Rottefalle en folle oaren. Dêryn hâlde hja kontakt mei harren eigen efterbannen. Ik soe 't hiel aardich fine dat hja wat yn 't each springende foarfallen koart en dúdlik oan ús webside takomme litte. Wy kinne dan dat artikeltsje mei foto('s) wer trochlinke nei de belutsen klup. Wy wolle bgl. ek wol graach ris in kampioenstiim op ús side sjen litte. Hjir boppeoan stiet in bysûnder gefal dat wy fan 't toanielselskip de Rottefalle trochkrigen: Lydia de Groot wint yn in provinsjaal toanielbarren in prachtige priis: jongste bêste talint.