header6.jpg

Het stratenvolleybal toernooi

Op 20 mei gaat dit toernooi weer van start en jij bent van harte uitgenodigd om hier aan mee te doen!Stratenvolleybal

 

We kijken er naar uit dat je gaat deelnemen aan dit toernooi op. Naast dat het een super leuk en gezellig evenement is, is het altijd een erestrijd welke straat en/of groep er met de bokaal vandoor gaat en hier een jaar de trotse bezitter van mag zijn.

Zit je op het voortgezet onderwijs, of heb je deze fase al gehad, stel dan een (buurt) team samen van tenminste zes (6) spelers per team (maximaal 3 Nevobo spelers), bedenk een originele naam voor het team en ga ervoor! 

Meer info is hier

 

Website

images 3Onze website is vanwege softwareproblemen niet helemaal beschikbaar, achter de schermen zijn we druk bezig om dit probleem op te lossen.

Excuses voor het ongemak.

Activiteiten in dorpshuis It Werflân

mfc  apr2017Nu we zo’n mooi gebouw als It Werflân als ontmoetingsplek hebben, willen we daar als Stichting Dorpshuis volop gebruik van maken door sociale activiteiten te organiseren. Een aantal activiteiten vindt nu al plaats in It Werflân, daarover lees je hieronder meer.
 
Daarnaast zijn we bezig om vanaf september verschillende activiteiten te organiseren. Dit kan iets sociaals, creatiefs of culinairs zijn, maar ook op het gebied van muziek, film of cabaret. Hierover ontvang je binnenkort een folder in de brievenbus.

 

Klaasje Postma by de kulturele kommisje de Rottefalle

klaasje postmaDe toanielfoarstelling “Life is beautiful” mei Klaasje Postma en pianiste Pauli Yap, ûnder regy fan Jos Thie, freedtejûn 21 april wie in boppeslach. Klaasje spile Alice Herz-Sommer (1903-2014) in frou dy’t ôffierd wurdt nei it konsentraasjekamp Theresienstadt. Tanksij har pianospyljen koe se hieltiid wer de gaskeamers ûntrinne.
Klaasje fertelt it libbensferhaal fan Alice mei begelieding fan pianiste Pauli dy’t muzyk fan Bach, Beethoven, Schuman en Chopin spile, komposysjes dy’t Herz-Sommer sels spile. It stik past ek moai in dizze tiid oer betinking fan de Dútske oerhearsking yn 1940 – 1945.

Oan ‘e ein fan ‘e jûn wie der it ôfskied fan Jeltsje en Gerrit Lieuwes, Trienke Bouwer en Anneke Gjaltema. Jeltsje wie omstreeks de jieren 70 al lid fan de ‘Bejaardenkommisje”. Yn 1980 feroare dizze namme yn Aldereinkommisje, yn 2000 yn Kulterele kommisje 50+ en letteroan yn de Kulturele Kommisje de Rottefalle. Nei dy lange rige fan jierren fynt Jeltsje it genôch. Ek Gerrit hat genôch foar de kommisje dien. It Lintsje hawwe se al!
Trynke en Anneke hawwe in lang skoft de betsjinning regele en stopje der ek mei.

Lippe Atsma.(foto's Lippe Atsma)

Joop-2Ferieningsnijs

Genôch ferienings yn ús doarp ha in webside: û.o. de fuotbalklup, de kuorbal-en tennisklup, it toanielselskip de Rottefalle en folle oaren. Dêryn hâlde hja kontakt mei harren eigen efterbannen. Ik soe 't hiel aardich fine dat hja wat yn 't each springende foarfallen koart en dúdlik oan ús webside takomme litte. Wy kinne dan dat artikeltsje mei foto('s) wer trochlinke nei de belutsen klup. Wy wolle bgl. ek wol graach ris in kampioenstiim op ús side sjen litte. Hjir boppeoan stiet in bysûnder gefal dat wy fan 't toanielselskip de Rottefalle trochkrigen: Lydia de Groot wint yn in provinsjaal toanielbarren in prachtige priis: jongste bêste talint.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla