headerRotttevalle

Kulturele jûn mei muzyk, sang en "Nakke"

 DSC5762Freedtejûn 17 okt. '14 wie de eerste kulturele jûn fan dit winterhealjier. It mingde koar ,,De Broekophâlders” mei Rottefalster froulju en Eastermarder manlju en froulju en oaren - in koar der’t muzyk yn sit - brochten tal fan fryske sankjes. Se waarden begelieden troch in gitaar, twa lûkpûden en in linige mûlharpspiler, dy’t in kofferke mei miskien wol 8 soarten fan mûlharpen (yn soarten fan toanhichten) hie. It wie in lust om nei to sjen en to harkjen.

It sjongen waard ôfwiksele troch Durk Veenstra, mei moaie ferhalen oer Bernardus Nieuwenhuis (Nakke) *1912 - †2001, syn wurk en syn libben. “De Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije” hat in boek gearstald oer Nakke syn wurk as keunstskilder. Der binne ynmiddels al sa’n 600 wurken grut en lyts fûn en wa wit slingert der hjir of dêr noch wol wat rûn. In pracht boek en de muoite wurdich om yn jins besit te hawwen. Alles by elkoar wie it in tige slagge jûn.

Lippe Atsma. (sjoch foto 's Lippe Atsma)

 

Agenda

Datum: woensdag 04 juli 2018
Tijd: 08:00 - 17:00 uur
Dorpsfeest
Datum: donderdag 05 juli 2018
Tijd: 08:00 - 17:00 uur
Dorpsfeest
Datum: vrijdag 06 juli 2018
Tijd: 08:00 - 17:00 uur
Dorpsfeest
Datum: zaterdag 07 juli 2018
Tijd: 08:00 - 17:00 uur
Dorpsfeest
Datum: zondag 08 juli 2018
Tijd: 08:00 - 17:00 uur
Dorpsfeest

Rottevalle draait troch al 400 jier, nog

Uit de albums

_DSC4546

Zoeken