header4.jpg

Kulturele jûn mei muzyk, sang en "Nakke"

 DSC5762Freedtejûn 17 okt. '14 wie de eerste kulturele jûn fan dit winterhealjier. It mingde koar ,,De Broekophâlders” mei Rottefalster froulju en Eastermarder manlju en froulju en oaren - in koar der’t muzyk yn sit - brochten tal fan fryske sankjes. Se waarden begelieden troch in gitaar, twa lûkpûden en in linige mûlharpspiler, dy’t in kofferke mei miskien wol 8 soarten fan mûlharpen (yn soarten fan toanhichten) hie. It wie in lust om nei to sjen en to harkjen.

It sjongen waard ôfwiksele troch Durk Veenstra, mei moaie ferhalen oer Bernardus Nieuwenhuis (Nakke) *1912 - †2001, syn wurk en syn libben. “De Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije” hat in boek gearstald oer Nakke syn wurk as keunstskilder. Der binne ynmiddels al sa’n 600 wurken grut en lyts fûn en wa wit slingert der hjir of dêr noch wol wat rûn. In pracht boek en de muoite wurdich om yn jins besit te hawwen. Alles by elkoar wie it in tige slagge jûn.

Lippe Atsma. (sjoch foto 's Lippe Atsma)

 

Agenda

Datum: vrijdag 23 feb 2018
Tijd: 16:00 - 18:00 uur
Vrijdag Middag Borrel (VriMiBo)
Datum: woensdag 28 feb 2018
Tijd: 19:30 - 20:00 uur
Ioana-Avondgebed
Datum: woensdag 07 mrt 2018
Tijd: 20:00 - uur
Jaarvergadering Dorpsbelang
Datum: vrijdag 09 mrt 2018
Tijd: 09:30 - 11:30 uur
Mama Café
Datum: zondag 11 mrt 2018
Tijd: 15:00 - uur
Four Flutes
Datum: vrijdag 16 mrt 2018
Tijd: 19:00 - 21:30 uur
Creatieve Workshop
Datum: vrijdag 23 mrt 2018
Tijd: 20:00 - uur
KULTURELE KOMMISJE
Datum: vrijdag 30 mrt 2018
Tijd: 16:00 - 18:00 uur
VijdagMiddagBorrel
Datum: vrijdag 13 apr 2018
Tijd: 09:30 - 11:30 uur
Mama Café
Datum: vrijdag 13 apr 2018
Tijd: 19:00 - 21:30 uur
Kleding- en speelgoedbeurs
Datum: vrijdag 20 apr 2018
Tijd: 16:00 - 18:00 uur
Vrijdag Middag borrel
Datum: vrijdag 20 apr 2018
Tijd: 20:00 - uur
KULTURELE KOMMISJE
Datum: vrijdag 18 mei 2018
Tijd: 09:30 - 11:30 uur
Mama Café

Uit de albums

Opening MFC

it Slûske

Zoeken