header3.jpg

Waden … een theatraal concert.

Share

Waden......wat een concert

 

 WadenZondagmiddag 2 november ontving de Doarpstsjerke Ellen Bakker(zang)  en Sander Stienstra (piano) met een concert over de Waddenzee, Waden genaamd. Een twintigtal bezoekers hadden het mooie weer getrotseerd om de zangeres haar liefde voor de Waddenzee te horen uiten in lied en verhaal: beiden op een zeer beeldende wijze. De vertellingen werden regelmatig onderstreept met meegebrachte foto's. Het publiek hoefde beslist geen spijt te hebben het mooie weer een uur te hebben gelaten voor wat het was:  ze hadden een prachtig muzikaal onthaal gekregen. 

klik hier voor de foto 's van Joop Mast  

 

Een video is hier te bewonderen !

 

Share

Joop-2Ferieningsnijs

Genôch ferienings yn ús doarp ha in webside: û.o. de fuotbalklup, de kuorbal-en tennisklup, it toanielselskip de Rottefalle en folle oaren. Dêryn hâlde hja kontakt mei harren eigen efterbannen. Ik soe 't hiel aardich fine dat hja wat yn 't each springende foarfallen koart en dúdlik oan ús webside takomme litte. Wy kinne dan dat artikeltsje mei foto('s) wer trochlinke nei de belutsen klup. Wy wolle bgl. ek wol graach ris in kampioenstiim op ús side sjen litte. Hjir boppeoan stiet in bysûnder gefal dat wy fan 't toanielselskip de Rottefalle trochkrigen: Lydia de Groot wint yn in provinsjaal toanielbarren in prachtige priis: jongste bêste talint.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla