headerRotttevalle

It Werflân

werflânDêr wie er dan: de nije namme fan it MFS: it Werflân. Betocht troch Alie de Boer fan de Havenwei. In komplimint is op syn plak. Doe ‘t de Stjoergroep de namme – keazen troch de jiergearkomste fan doarpsbelang – fersmiet, is der mei help fan it buro PIT út Ljouwert in hiele nije proseduere op start. In wurkgroep foarme út alle geledings fan ‘t MFS – mei ek in pear bern fan de gearwurkingsskoalle - is oan it nei tinken gien en dêr rôle de namme nei in neitinktiid fan in pear wike fan it Werflân mei in grutte mearderheid fan stimmen derút.

It Werflân is it lân dat fan meardere eigners is en dat ôfwikseljend troch de eigners brûkt wurdt, sa stiet op ‘e kaart dy ‘t frijwilligers freed 23 desimber yn ús doarp ferspraat hawwe. Tige tapaslik dizze namme en ek wichtich: nimmen yn ús provinsje komt dizze namme foar. Dus tige orizjineel.
We hawwe dus tenei: gearwurkingsskoalle it Werflân fan, doarpshûs it Werflân, pjutteseal it Werflân en ek bernedei- en bûtenskoalse opfang it Werflân.

 

Zoeken