headerRotttevalle

De nije skoalle

de nije skoalleDe bern fan de nije gearwurkingsskoalle brochten woansdei harren laadsjes al fêst nei de nije skoalle ta. Hja giene mei harren juffen en master nei harren takomstige lokaal om dêr har laadsje mei ynhâld al fêst del te setten. Sa yn de nije skoalle wie’t fol hiel spannend fansels. No hawwe hja yn alle gefallen mei ‘t ynfallen fan de krystfakânsje in dúdlik sicht op de skoalle dêr ‘t hja nei de fakânsje nei ta gean sille.
Op 9 jannewaris start de nije gearwurkingsskoalle yn 't MFS it Werflân.

 (sjoch hjir de foto's fan JM)

Zoeken