header4.jpg
Share

27-ste Ferteljûn

27ste ferteljunDe ferteljûn: altyd wer like gesellich mei fantasy- en wiere ferhalen, sa seit us fotograaf Lippe Atsma.

(sjoch hjir de foto's fan L.A)

Share

Jiergearkomste Doarpsbelang yn 't Werflân

 

doarpsbelang 2017Op tiisdeijûn 7 maart hâlde doarpsbelang Rottevalle har algemiene jiergearkomste yn it nije doarpshûs fan MFS It Werflân.

De gearkomste hie in tige flot ferrin: beide ferslagen fan de skriuwster waarden mei applaus bekroane en de skathâlder krige gjin drege fragen. 

De gearkomste gie mei grutte mearderheid fan stimmen akkoard mei 't brûken fan in doarpsflagge. Hja hie fan de hear Jelle Terluin mei help fan dúdlike dia 's in wiidweidige útlis hân hoe 't de nije flagge der úkomme sil te sjen. By bysûndere dagen sil de flagge bgl. by 't Werflân ophongen wurde. 

De ferskillende wurkgroepen waarden fertsjintwurdige troch Rink de Vries (Meielkoar), Lieuwe Booi (Hertenkamp), Hanneke Lansen (It Slûske), Rimmer Grondsma (Activiteitencommissie) en Joop Mast (Webside www.rottevalle.com).

Om ‘t Janna Roorda as skriuwster har twa bestjoersperioades folmakke hie, waard dy troch it bestjoer yn de blomkes set en tige betanke foar har wakkere, bestjoerlike ynset. Alie de Boer waard by inkelde kandidaatstelling yn ‘t plak fan Janna beneamd.De gearkomste waard noch yn in gesellige neisit yn de hûskeamer ôfsletten (JM)(foto's fan Lippe Atsma)

 

Share

Mei elkoar: nieuw telefoonnummer

mei elkoarHet nieuwe telefoonnummer nummer is:

06-57725131

U wordt 's woensdagsmorgens uitgenodigd in de "hûskeamer" van MFC "It Werflân" van 9.30  - 11.30 uur voor een praatje, gezelligheid, of wat u maar wilt. Voor de gasten staat er koffie en thee klaar à € 1.00. Heeft men vervoer nodig dan gelieve men bovenstaande nummer te bellen.

Share

Mei elkoar: nieuw telefoonnummer

mei elkoarHet nieuwe telefoonnummer nummer is:

06-57725131

U wordt 's woensdagsmorgens uitgenodigd in de "hûskeamer" van MFC "It Werflân" van 9.30  - 11.30 uur voor een praatje, gezelligheid, of wat u maar wilt. Voor de gasten staat er koffie en thee klaar à € 1.00. Heeft men vervoer nodig dan gelieve men bovenstaande nummer te bellen.

Share

Joop-2Ferieningsnijs

Genôch ferienings yn ús doarp ha in webside: û.o. de fuotbalklup, de kuorbal-en tennisklup, it toanielselskip de Rottefalle en folle oaren. Dêryn hâlde hja kontakt mei harren eigen efterbannen. Ik soe 't hiel aardich fine dat hja wat yn 't each springende foarfallen koart en dúdlik oan ús webside takomme litte. Wy kinne dan dat artikeltsje mei foto('s) wer trochlinke nei de belutsen klup. Wy wolle bgl. ek wol graach ris in kampioenstiim op ús side sjen litte. Hjir boppeoan stiet in bysûnder gefal dat wy fan 't toanielselskip de Rottefalle trochkrigen: Lydia de Groot wint yn in provinsjaal toanielbarren in prachtige priis: jongste bêste talint.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla