header4.jpg
Share

Mei elkoar: nieuw telefoonnummer

mei elkoarHet nieuwe telefoonnummer nummer is:

06-57725131

U wordt 's woensdagsmorgens uitgenodigd in de "hûskeamer" van MFC "It Werflân" van 9.30  - 11.30 uur voor een praatje, gezelligheid, of wat u maar wilt. Voor de gasten staat er koffie en thee klaar à € 1.00. Heeft men vervoer nodig dan gelieve men bovenstaande nummer te bellen.

Share

Plaatsing zwaluwentil in Rottevalle

zwaluwentil2De eerste plannen voor het realiseren van een zwaluwentil dateren van oktober 2015. Het bleek een zaak van lange adem. Het inwinnen van informatie, het maken van een plan, het aanvragen van de benodigde subsidies en een vergunning, het vinden van een aannemer enz. alles kostte de nodige tijd. Het cliché: ‘alle goeie dingen komen langzaam’  klopte dan ook helemaal.

Gelukkig is alles gelukt en kon de bouw gerealiseerd worden op 24 februari jl.

 

 

 

Foto's staan hier !

Share

Iepening MFS It Werflân

 

iepenjen itwerflânWat in geweldich feest: de iepening fan ús multyfunksjoneel sintrum op freed 17 febrewaris 2017! Op it iepeningsfeest wiene fertsjintwurdigers fan de gemeente, de provinsje, Stichting Doen, en oare subsydzjeferstrekkers sa as de Compagnons, de Stichting Uitbreiding Rottevalle en it stichtingsbestjoer fan it gebou fan de Peuterseal en fan de doarpsferienings dy ‘t by ús as gebrûkers hearre, meiwurkers fan de skoalle, de pjutteseal en de bernedeiopfang, it bestjoer fan it doarpshûs en fansels ek fan ‘t bestjoer yn oprjochting fan ‘t MFS oanwêzich.

De iepenings taspraken fan de wethâlder, de deputearre fan de provinsje, Stichting Doen, en foarsitter doarpshûs waarden dêrnei ferfolge troch flash mobs fan de bern fan ús nije gearwurkingsskoalle. In nije rige fan sprekkers fan de Compagnons mei de hear Peter van Gils, de bouwer Jorritsma, it boumanagement fan BCN, fan Doarpswurk en Doarpsbelang mei Rinze Bargerbos waard folge troch in tige ûnferwachts optreden fan ús boargemaster Van Bekkum. Hy kaam Hennie en my ferrassen mei in lintsje yn de “Orde van Oranje Nassau”. In geweldige ferrassing foar ús beide, dêr ‘t wy hiel bot mei ynnommen binne om ‘t dy hielendal út ús doarp wei komt as wurdearring foar ús ynset foar ‘t nije MFS.

De jûns wie de belangstelling ferbjusterjend grut. Binnen in heal oere wiene ús konsumpsjebonnen oan ‘e man brocht. We koene gelokkich nije printsje foar de noch kommende besikers. Wy skatte dat der de jûns sa om en de by 500 besikers west ha!!!
De bern fan groep 7 en 8 fan ús g.w.s. It Werflân lieten yn groepkes it hiele nije gebou oan de minsken sjen.
Dêrnei bleauwen noch hiel folle minsken foar in gesellich praatsje en de muziek fan The Bounty Hunters. By de bar wiene hearlike drankjes en hapkes te krijen. Ek de muntautomaat spuide genôch muntsjes om de konsumpsjes keapje te kinnen.

We kinne werom sjen op in tige slagge iepeningsfeest fan ús nije multyfunksjoneel sintrum.
Alle frijwilligers dy ‘t holpen hawwe dit feest sa moai slagje te litten ferstjinje ús grutte tank foar har meiwurking. (sjoch hjir de foto's fan Lippe Atsma), (Hjir fan Alex)

 

Share

Warme voeten in Roemenië

Hartelijk dank voor alle giften t.b.v. onze decemberactie! De kinderen van Casa Rafa  kunnen met warme voeten in hun winterschoenen/-laarzen op pad! Dat is erg fijn, want de wegen zijn er vuil, nat en natuurlijk koud.
 
In december is in een aantal dorpen, waaronder Rottevalle de nieuwsbrief huis-aan-roemenie1huis verspreid. Deze was voorzien van een brief waarin speciale aandacht gevraagd werd voor winterschoenen voor de kinderen van Casa Rafa.
De opbrengst van de actie staat op dit moment op ruim € 2500,-
 
 
 
 
 
 
 
roemenie2Naast schoenen helpt het bedrag ook in de overige kosten welke de wintermaanden met zich meebrengt. Hierdoor kunnen de kinderen warm, veilig en voorzien van een voedzame maaltijd verblijven in Casa Rafa.
 
 
Bedankt namens alle kinderen!

Stichting Werkgroep Roemenië,

Jelke Rozema

 

 

 

Share

Joop-2Ferieningsnijs

Genôch ferienings yn ús doarp ha in webside: û.o. de fuotbalklup, de kuorbal-en tennisklup, it toanielselskip de Rottefalle en folle oaren. Dêryn hâlde hja kontakt mei harren eigen efterbannen. Ik soe 't hiel aardich fine dat hja wat yn 't each springende foarfallen koart en dúdlik oan ús webside takomme litte. Wy kinne dan dat artikeltsje mei foto('s) wer trochlinke nei de belutsen klup. Wy wolle bgl. ek wol graach ris in kampioenstiim op ús side sjen litte. Hjir boppeoan stiet in bysûnder gefal dat wy fan 't toanielselskip de Rottefalle trochkrigen: Lydia de Groot wint yn in provinsjaal toanielbarren in prachtige priis: jongste bêste talint.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla