header5.jpg
Share

Symfonie Harmonie Orkest en Breteler

senioarenorkest2017Vrijdag 10 februari ontving de Kulturele Kommisje de Rottefalle in het nieuwe MFC It Werflân het bijna 60 man tellende Symfonie Harmonie Orkest. Als bijzondere gast had zij Gerrit Breukeler met zijn vaste pianist uitgenodigd.
Het werd een bomvol huis, de kaarten waren uitverkocht er kon geen kip meer bij. Jeltsje Lieuwes kondigde een bijzondere avond aan waar door haar dochter Marjan de verschillende muzikale uitvoeringen van orkest en Breteler aan elkaar werden gepraat. Mijn oud-leerling Marjan, deed het op een zeer luchtige, speelse manier, doch met veel muzikale informatie.
Het werd een zeer onderhoudende avond met de uitvoering van de Harmonie en het optreden van Gerrit Breukeler met z’n bijzondere stem en liederen.  

(sjoch hjir de foto's fan Lippe Atsma)

Share

De mannen van naam

 

mannen van naamZondagmiddag 29 januari kwamen "de Mannen van Naam" op eigen verzoek naar de Dorpskerk in Rottevalle.
Zo’n 70 bezoekers hebben genoten van het prachtige optreden van de 3 heren, die voorheen in de band Pater Moeskroen actief waren. Het publiek liet zich verrassen en was na afloop zeer enthousiast over het prachtige concert.
Ton Smulders, Ad Grooten en Wilbert van Duinhoven vinden de inspiratie in hun eigen levens en verhalen dat in hun prachtige liedjes.
Bij hun vrolijke folkdeunen, prachtige kleinkunstliedjes en hilarische autobiografische verhalen werd er gelachen, maar er waren ook prachtige ontroerende liedjes te beluisteren.
“WAARGEBEURD” is het derde theaterprogramma van de Mannen van Naam.(Joke vd Zwaag)
Foto’s Lippe Atsma

 

Share

Premiêres yn It Werflân

 

polyphonia 2017Tiisdeijûn 10 jannewaris wie de biljartklup foar 't earst yn 'e hûskeamer fan it doarpshûs yn It Werflân. Nei in pear seizoenen yn de sportkantine de wedstriden spile te hawwen,rôlen de ballen no yn de hûskeamer.
Saterdeijûn 14 jannewaris sette de Jeugdsoos yn It Werflân útein. Der wie in protte tarin fan de jeugd en harren meikommen âlden om it nije ûnderkommen te sjen.
Sneintemoarn 15 jannewaris hie Polyphonia mei har Nijjierskonsert de premiêre yn de grutte seal fan it doarpshûs yn It Werflân.
Foar dizze earste byienkomsten moasten der hjir en dêr noch wolris wat ploaikes glêd strutsen wurde fansels, om ‘t noch net alles klear is yn 'nije gebou.
De bilartklup hat noch net de nije lampen boppe it biljart, yn de jeugdsoos kaam it noch krekt op tiid klear mei de ynternet oanslutings. Yn de grutte seal fan it doarpshûs wiene de oertallige stuollen noch krekt op tiid yn de sliden kommen, dy ‘t ûnder it poadium opburgen wurde kinne.
De ferienings dy ‘t yn ‘t nije gebou no útein sette, moatte der noch wol wat rekken mei hâlde dat der hjir en dêr noch wat oanrin problemen wêze sille. Mar sa as it sprekwurd seit: Piter komt sa stadichoan yn ‘e broek! 
Foar ús allegearre - frijwilligers en de brûkers - moat der even tiid wêze oan de nije situaasje te wennen.

(sjoch hjir de foto's fan JM)

Share

Bern fan de gearwurkingsskoalle nei 't Werflân

 

bern werflânMoandeimoarn 9 jannewaris wie ‘t in drokte fan belang by de yngong fan de hal fan it Werflân. De krystfakânsje is foarby en de bern meie wer nei skoalle en dat is fan no ôf oan de skoalle yn it Werflân. It plein is noch net hielendal klear, sadat allegearre memmen, heiten en bern op in kloftsje byelkoar steane.
Krekt healwei njoggenen spant meester Theun in line, mei dêrefter fan elke groep in learling mei in skjirre yn de hân, om dy troch te knippen as hja fan tsien tellen werom binne by ien. Ljochten flitse oan om dit feit fêst te lizzen. Ek fan de camera fan Omrop Fryslân dy ‘t ferslach docht fan dizze bysûndere gebeurtenis, dy ‘t jûns yn Hjoed op ‘e Fryske tv te sjen is.
Sjongendewei geane de bern yn skoalle om harren lokalen op te sykjen. De beukers en groep 3/4 sitte ûnder yn ‘t gebou, en boppe op de ferdjipping de groepen 5/6, 7 en 8.
De âlden geane allegearre mei harren bern nei binnen ta om de moaie nije skoalle mei eigen eagen te besjen.
It Werflân is no echt útein set.

 (sjoch hjir de foto's fan JM)

Share

Joop-2Ferieningsnijs

Genôch ferienings yn ús doarp ha in webside: û.o. de fuotbalklup, de kuorbal-en tennisklup, it toanielselskip de Rottefalle en folle oaren. Dêryn hâlde hja kontakt mei harren eigen efterbannen. Ik soe 't hiel aardich fine dat hja wat yn 't each springende foarfallen koart en dúdlik oan ús webside takomme litte. Wy kinne dan dat artikeltsje mei foto('s) wer trochlinke nei de belutsen klup. Wy wolle bgl. ek wol graach ris in kampioenstiim op ús side sjen litte. Hjir boppeoan stiet in bysûnder gefal dat wy fan 't toanielselskip de Rottefalle trochkrigen: Lydia de Groot wint yn in provinsjaal toanielbarren in prachtige priis: jongste bêste talint.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla