header5.jpg
Share

De nije skoalle

de nije skoalleDe bern fan de nije gearwurkingsskoalle brochten woansdei harren laadsjes al fêst nei de nije skoalle ta. Hja giene mei harren juffen en master nei harren takomstige lokaal om dêr har laadsje mei ynhâld al fêst del te setten. Sa yn de nije skoalle wie’t fol hiel spannend fansels. No hawwe hja yn alle gefallen mei ‘t ynfallen fan de krystfakânsje in dúdlik sicht op de skoalle dêr ‘t hja nei de fakânsje nei ta gean sille.
Op 9 jannewaris start de nije gearwurkingsskoalle yn 't MFS it Werflân.

 (sjoch hjir de foto's fan JM)

Share

It Werflân

werflânDêr wie er dan: de nije namme fan it MFS: it Werflân. Betocht troch Alie de Boer fan de Havenwei. In komplimint is op syn plak. Doe ‘t de Stjoergroep de namme – keazen troch de jiergearkomste fan doarpsbelang – fersmiet, is der mei help fan it buro PIT út Ljouwert in hiele nije proseduere op start. In wurkgroep foarme út alle geledings fan ‘t MFS – mei ek in pear bern fan de gearwurkingsskoalle - is oan it nei tinken gien en dêr rôle de namme nei in neitinktiid fan in pear wike fan it Werflân mei in grutte mearderheid fan stimmen derút.

It Werflân is it lân dat fan meardere eigners is en dat ôfwikseljend troch de eigners brûkt wurdt, sa stiet op ‘e kaart dy ‘t frijwilligers freed 23 desimber yn ús doarp ferspraat hawwe. Tige tapaslik dizze namme en ek wichtich: nimmen yn ús provinsje komt dizze namme foar. Dus tige orizjineel.
We hawwe dus tenei: gearwurkingsskoalle it Werflân fan, doarpshûs it Werflân, pjutteseal it Werflân en ek bernedei- en bûtenskoalse opfang it Werflân.

 

Share

Bestuurssamenstelling

 DSC 0269

Functie Naam Adres Woonplaats Tel.nr. Email-adres
Voorzitter Rinze Bargerbos De Fintsjes 49 9221 TS  Rottevalle 34 15 84 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris Aly de Boer Havenwei 13 9221 SV Rottevalle 06 12754301 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester Jan Rienk de Boer Arendswyk 26 9221 TT Rottevalle 34 12 22 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Lid Piet van Kammen De Fintsjes 56 9221 TR Rottevalle 34 22 86 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Lid Atze Bron De Fintsjes 59 9221 TS Rottevalle 34 22 13 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Lid  Welmoed Ybema Arendswijk 39 9221 TV Rottevalle 34 22 45 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Lid Margriet Wieldraaijer Bildwei 62 9221 SJ Rottevalle 34 11 05 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

Share

Joop-2Ferieningsnijs

Genôch ferienings yn ús doarp ha in webside: û.o. de fuotbalklup, de kuorbal-en tennisklup, it toanielselskip de Rottefalle en folle oaren. Dêryn hâlde hja kontakt mei harren eigen efterbannen. Ik soe 't hiel aardich fine dat hja wat yn 't each springende foarfallen koart en dúdlik oan ús webside takomme litte. Wy kinne dan dat artikeltsje mei foto('s) wer trochlinke nei de belutsen klup. Wy wolle bgl. ek wol graach ris in kampioenstiim op ús side sjen litte. Hjir boppeoan stiet in bysûnder gefal dat wy fan 't toanielselskip de Rottefalle trochkrigen: Lydia de Groot wint yn in provinsjaal toanielbarren in prachtige priis: jongste bêste talint.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla