headerRotttevalle

Voortvarende Vrouwen sjonge nije Hea-liet

 

hea liet voortvarende vrouwenSaterdeimoarn 18 maart songen ús Rotfalster Voortvarende Vrouwen mei it manlju’s koar de Boazumer Rammen en noch trije jonge famkes it nije Hea liet yn. It liet is skreaun troch Pieter Wilkens. Yn de útstjoering waard û.o. Metsje Keuning ynterviewd.  (Joke vd Zwaag)
(hjir de foto's fan Joke van der Zwaag)

 

Zoeken