headerRotttevalle

Bildts Mannenkoar by Kulturele Kommisje

Ibildtsmannenkoar2017n folle seal en in prachtich mannenkoar û.l.f. dirigint Sieb Leenstra en mei musikale begelieding troch syn soan(piano en akkordeon), wienen de yngrediïnten foar in grut súkses op freed 15 des. yn it Werflân.

Forskate solo’s, ek troch dirigint Leenstra sels, brochten in forskaat oan ôfwisseling foar it fuotljocht.

 Lippe Atsma.  (sjoch hjir de foto's fan it oar fan Lippe Atsma)

Zoeken