header1.jpg

Jumbo sponsor actie

 

Toanielselskip De Rottefalle, De Bazuin, Polyphonia, VVR en Wêz Handich dogge mei oan de Jumbo sponsoraksje yn Surhústerfean.Jumbo sponsor actie

Om de kânsen foar in ekstra bûssint te fergrutsjen, hawwe wy de hannen yn ien slein en wolle wy mei-elkoar jild ophelje foar ús ferienings.

Wy roppe ús doarpsgenoaten op om by de Jumbo yn Surhústerfean foar ús ferienings sponsorvouchers te sparjen.

Jo kinne fuortdaliks digitaal stimme yn de winkel mar ek sparje en dy letter fia facebook meidiele.

 

Fansels  kinne jo it ek oan de ferienings oerlitte: der stiet in bus by Bakker Bôle ensa dêr’t jo de vouchers yn dwaan kinne. Wy soargje dat de punten earlik ferdield wurde oer alle 5 ferienings.

Wanneer?
Maandag 5 maart 2018 t/m  zaterdag 12 mei 2018.

Woensdag 16 mei 2018 laatste inlevermogelijkheid vouchers.

Hoe werkt het?
Bij aankoop van elke €10,00 aan boodschappen, ontvangt de klant 1 voucher met een unieke code.

Elke voucher is € 0,10 waard en eenmalig te doneren aan een deelnemende vereniging naar keuze.

  • 1 voucher = € 0,10, • 2 vouchers = € 0,20, • 5 vouchers  = € 0,50, • 10 vouchers = € 1,00

De voucher kan ter plekke worden gedoneerd aan een deelnemende vereniging naar keuze:

  • via de actiekast in de winkel
  • of thuis via de Facebookpagina van Jumbo Surhuisterveen
  • Of door in de voucher in de verzamelbus te gooien bij de bakker 

 

Alfêst tige tank foar jo ynset foar ús ferienings.

Zoeken