headerRotttevalle

Titel Publicatiedatum Hits
Lintje voor Aukje Riemersma 05 november 2013 Hits: 1979
Stoarm op 'e Rottefalle 30 oktober 2013 Hits: 1222
kulturele kommisje 23 oktober 2013 Hits: 1564
Cheque voor De Rot 13 oktober 2013 Hits: 1111
Skûtsjejier 2013 30 september 2013 Hits: 1135
Hennie Meppelink in Friesch Dagblad 21 juni 2013 Hits: 2114
Compagnons 200 21 juni 2013 Hits: 1530
Bernespul 13 juni 2013 Hits: 1585
Vrijwilligers Compagnons 200 Jier 13 juni 2013 Hits: 1435
Revue Compagnons 200 Jier 13 juni 2013 Hits: 1870
Stichting Jeugdwerk Rottevalle 09 juni 2013 Hits: 2163
stratenvolleybal 08 juni 2013 Hits: 1860
In fjouwerling en in trijeling 07 juni 2013 Hits: 1304
Rottevalle voorbeelddorp 01 juni 2013 Hits: 1767
Oanbieding nije wepside 31 mei 2013 Hits: 1752
Turfrace: Skûtsjejier 2013 29 april 2013 Hits: 1149
Rottevalle heeft zijn K(r)oningslinde! 29 april 2013 Hits: 1287
BHV-ers 29 april 2013 Hits: 1345
Ondertekening Plan van Aanpak Multi Functioneel Centrum 24 april 2013 Hits: 2211
AED 01 april 2013 Hits: 1612
Jiergearkomste Doarpsbelang 2013 07 maart 2013 Hits: 1438
Stroatklinkers 2013 01 maart 2013 Hits: 1644
Toanieljûn Wêz Handich 01 maart 2013 Hits: 1986
Kulturele Kommisje 01 maart 2013 Hits: 1480
Compagnons 200 jarig jubileum 01 maart 2013 Hits: 2394

Zoeken