headerRotttevalle

Titel Publicatiedatum Hits
kulturele kommisje 23 oktober 2013 Hits: 1807
Cheque voor De Rot 13 oktober 2013 Hits: 1285
Skûtsjejier 2013 30 september 2013 Hits: 1368
Hennie Meppelink in Friesch Dagblad 21 juni 2013 Hits: 2394
Compagnons 200 21 juni 2013 Hits: 1765
Bernespul 13 juni 2013 Hits: 1860
Vrijwilligers Compagnons 200 Jier 13 juni 2013 Hits: 1648
Revue Compagnons 200 Jier 13 juni 2013 Hits: 2198
Stichting Jeugdwerk Rottevalle 09 juni 2013 Hits: 2640
stratenvolleybal 08 juni 2013 Hits: 2257
In fjouwerling en in trijeling 07 juni 2013 Hits: 1578
Rottevalle voorbeelddorp 01 juni 2013 Hits: 1998
Oanbieding nije wepside 31 mei 2013 Hits: 2052
Turfrace: Skûtsjejier 2013 29 april 2013 Hits: 1333
Rottevalle heeft zijn K(r)oningslinde! 29 april 2013 Hits: 1525
BHV-ers 29 april 2013 Hits: 1552
Ondertekening Plan van Aanpak Multi Functioneel Centrum 24 april 2013 Hits: 2561
AED 01 april 2013 Hits: 1934
Jiergearkomste Doarpsbelang 2013 07 maart 2013 Hits: 1713
Stroatklinkers 2013 01 maart 2013 Hits: 1974
Toanieljûn Wêz Handich 01 maart 2013 Hits: 2402
Kulturele Kommisje 01 maart 2013 Hits: 1817
Compagnons 200 jarig jubileum 01 maart 2013 Hits: 2870

Zoeken