headerRotttevalle

Útfiering Toaniel Wêz Handich
Zaterdag, 26. Januari 2019, 20:00
Hits : 59

TOANIEL-FEESTJUN WEZ HANDICH

Wêz Handich hâldT syn jierlikse toaniel-feestjûn op saterdei 26 jannewaris 2019, om 20.00 oere, yn’t MFS “ It Werflân” de Rottefalle.
De tagong is €10.00 p.p.
Dizze jûn sil de tonielploech fan Wêz Handich de klucht “De hommelske rykdom fan Marco Kloosterboer” foar jimme opfiere.
Komeedzje yn twa bedriuwen fan Carl Slotboom Fryske oersetting fan Abele Krist

Locatie it Werflân