header3.jpg

 It Slûske  

Doarpskrante It Slûske fan de Rottefalle, utjûn troch it doarpsbelang, ferskynt seis kear yn 't jier.   Yn 1980 ferskynde de earste doarpskrante  via de stinselmesjine, it kopiearapparaat en wer letter fan de drukkerij. Fan de 28-ste jiergong ôf ferskynt de doarpskrante ek digitaal. 

Redaksje: 

 Naam  Telefoonnummer  e-mail adres
 Wilco Numan   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Hanneke Lansen  0512-341155  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Grytsje van der Molen  0512-342593  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Sipke Smid  0512-341663  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Menno van der Heide 06 4611 6458 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Redaksje-adres:  

Hanneke Lansen, Kompagnonswei 17,   Rottevalle | Tel.: 0512-341155 |  | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (t.a.v. Hanneke Lansen ) 

Fersprieding:  
Jouke Douwes, de Fintsjes 47, 9221TS de Rottefalle, 0512-341198

 

 41-steJiergong: 2020 - 2021

It Slûske:       ferskiningsdatum:          kopydatum:

nû 1:               septimber         

nû. 2:              november 2020

 nû. 3:             jannewaris 2021

 nû. 4:             maart 2021

 nû. 5:             juny 2021

 nû. 6:             july 2021

 

 40-steJiergong: 2019 - 2020

It Slûske:       ferskiningsdatum:          kopydatum:

nû 1:                septimber            

nû 2:                novimber                   

nû 3:                jannewaris                        

nû 4:                maart                    

nû 5:                april

nû 6:                juny                                     

39-ste Jiergong: 2018-2019

It slûske:     ferskiningsdatum:          kopijdatum:

nû. 1            oktober

nû. 2            novimber

nû. 3            jannewaris      

nû. 4            maart 2019

nû. 5            maaie 2019

nû. 6            juny 2019                

  

38-ste Jiergong: 2017-2018

It slûske:     ferskiningsdatum:          kopijdatum:

nû. 1            ein septimber                7 sept. 2017

nû. 2            7 novimber 2017           26 okt. 2017

nû. 3            16 jannewaris 2018       4 jann. 2018

nû. 4            maart 2018                    1 maart 2018

nû. 5            heal maaie 2018            3 maaie 2018

nû. 6            heal july 2018                28 juny 2018

37-ste jiergong: 2016 - 2017

It Slûske Ferskiningsdatum* Kopijdatum
nr: 1  septimber 2016 8 septimber 2016
nr: 2  november 2016 17 november 2016
nr: 3  jannewaris 2017 5 jannewaris 2017
nr: 4  maart 2017 23 febrewaris 2017
nr: 5 april 2017 20 april 2017
nr: 6  juni 2017 15 juny 2017

36-ste jiergong: 2015 - 2016

It Slûske Ferskiningsdatum* Kopijdatum
nr: 1  septimber 2015  21 septimber 2015
nr: 2  novimber 2015  21 novimber 2015
nr: 3  jannewaris 2016  9 jannewaris 2016
nr: 4  maart 2016 26 februwaris 2016
nr: 5  april 2016  
nr: 6  juni 2016  9 juny 2016

35-ste jiergong: 2014 - 2015

It Slûske Ferskiningsdatum* Kopijdatum
nr: 1 septimber 2014  19 septimber 2014
nr: 2 novimber 2014  21 novimber 2014
nr: 3 jannewaris 2015  9 jannewaris 2015
nr: 4 febrewaris 2015 27 febrewaris
nr: 5 april 2015  17 april 2015
nr: 6 juny 2015  12 juny 2015

34e jiergong 2013 - 2014

It Slûske Ferskiningsdatum* Kopijdatum
nr: 1 septimber 2013 27 septimber 2013
nr: 2 desimber 2013  6 desimber 2013
nr: 3 febrewaris 2014  31 jannewaris 2014
nr: 4 april 2014  4 april 2014
nr: 5 maaie 2014  16 maaie 2014
nr: 6 juny 2014  27 juny 2014

 33e jiergong 2012 - 2013

It Slûske     Ferskiningsdata

nr. 1:           oktober 2012

nr. 2:          desimber 2012

nr. 3:           febrewaris 2013

nr. 4:           8 maart 2013

nr. 5:           3 maaie 2013

nr. 6:           21 juny 2013

 

32e jiergong 2011 - 2012 

nr. 1: oktober 2011

nr. 2: desimber 2011

nr. 3: febrewaris 2012

nr. 4: april 2012

nr. 5: maaie 2012

nr. 6: july 2012

 

31e jiergong 2010 - 2011  

nr. 1: oktober 2010

nr. 2: desimber 2010

nr. 3:  febrewaris 2011

nr. 4:  april 2011

nr. 5: maaie 2011

nr. 6: july 2011

 

30e jiergong 2009 - 2010

nr. 1: oktober 2009

nr. 2: desimber 2009

nr. 3: febrewaris 2010

nr. 4: april 2010

nr. 5: maaie 2010

nr. 6: july 2010

 

29e jiergong 2008 - 2009

nr. 1: septimber 2008

nr. 2: desimber 2008

nr. 3: jannewaris 2009

nr. 4: maart 2009

nr. 5: maaie 2009

nr. 6: juny 2009

 

28e jiergong 2007 - 2008

 nr. 1: oktober 2007

nr. 2: desimber 2007

nr. 3: jannewaris 2008

nr. 4: maart 2008

nr. 5: maaie 2008

nr. 6: juny 2008

Kopij  

Kopij ynleverje op it redaksje-adres of fia de e-mail. Kopij meistjoere as Word-bijlage yn it lettertype Verdana 10 punts  Kopij dy't nei de kopijdatum ynlevere is, kin spitigernôch net pleatst wurde.  De redaksje hat it rjocht bydragen te wegerjen.  Anonime stikken wurde net pleatst; de skriuwer moat by de redaksje bekend wêze.  

Bedriuwsadvertinsjes:

                1x         3x          6x

1 side     17,00     45,00     90,00

1/2 side  10,00     27,50     55,00

1/3 side    8,00     21,00     42,00

 Rotsjes  

Ienmalige advertinsjes fan partikulieren binne fergees.  

 Beteljen fan de advertinsjes:  

De ponghâlder fan doarpsbelang stjoert in rekken.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail