header4.jpg

Mata Hari yn "it Tiksel"

mataharimini

In swoele, linige dûnseres ûnder begelieding fan easterseske klanken bestjoende freedtejûn 24 jann. 2014 in grôtfolle seal fan ús doarpshûs.
De Kulturele Kommisje wie der yn slagge de jonge, Fryske artyste Tet Rozendal optrede te litten yn de Rottefalle. Under har optreden koene hja betiden in spjelde fallen hearre, sa hie Mata Hari de minsken yn har besnijing.
Mei har linige lea, beskynd ûnder faak wikseljende kleuren en de betiden opsweepjende muzyk fan har muzikant makke Ted Rozendal der in jûn fan alluere fan.sjoch: foto's evenementen