header4.jpg

Utfiering Wêz Handich 2014

 

whjeugdmini2014

Op har jierlikse feestjûn op 25 jann. 2014 yn "it Tiksel" waarden de oanwêzigen twa toanielfoarstellings oanbean troch de leden: de jeugd fan Wêz Handich spile û.l.f. en makke troch Gryt Postma en Sietse van der Heide "De Rottefalster doarpsmuzikanten". De senioaren fan W.H. spilen ûnder regy fan Feije Westra  "Famylje Bruinsma yn de bocht: Groeten fan de Veluwe".(sjoch ek "foto's evenementen)

 Foar in gruttter ferslach: sjoch Feije Westra syn ferhaal

 Foar de foto's fan de útfiering fan de senioaren sjoch "foto's evenementen", Display Num: All)