header6.jpg

Moarnsbrochje 2014

Hea wêr binne jo dwaande? : Lekker ite op Rottefalster Moarnsbrochje !


moarnsbrochjeSaterdei 14 juny kinne alle Rottefalster wer oanskouwe foar it tradysjonele moarnsbrochje.
Yn it jier foar ôfgeande oan it doarpsfeest organisearret de doarpsfeestkommisje dit no alwer foar de 4-de kear.
Foargeande kearen kamen in lytse 200 Rottefalster op dit evenemint ôf. Guon komme mei it gesin, oaren komme mei de hiele buert en wer oaren nimme âld-Rottefalster mei, sadat it ek noch in soarte reüny is.
Alle Rottefalsters binne wolkom om fan 9.00 oant 11.30 oere om fergees oan te skouwen by de tafels mei bôle om gesellich meielkoar te iten.

 

 

Zoeken