header4.jpg

Tsjinst yn 'e Feesttinte

tentdienst2015As tradisjonele ôfsluting fan ús doarpsfeest wie der sneintemoarn 6 septimber wer de ôfsluting mei in Tsjinst yn 'e Feesttinte. De musikale begelieding waard fersoarge troch blasers fan ús beide korpsen. Foargongster ds. Tiemersma-Veenstra fan de Menniste Tsjerke brûkte as thema: “Wer bin jo mei dwaande”.
De bern makken kaartsjes foar de minsken, dy 't de tsjinst net bywenje koene.

 klikje hjir foar de foto's fan Lippe Atsma 

 

 

 

 

 

 

Zoeken