header4.jpg

Op Portret fan Hymphamp Theater

 

hymphampYn 'Op Portret' lieten Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga nuveraardige personaazjes de revue passearje en hja spilen koarte stikken út it deistich libben. Tegearre mei twa betûfte muzikanten - Paul Simonsma en Frits Sieswerda (dizze jûn ynfaller!)  brochten Jelmar en Fokke in programma mei moaie lietsjes en prachtige, bytiden hylaryske sênes.
De útferkochte Doarpstsjerke lake him betiden bryk om ferskate nuveraardigheden.  

Lippe Atsma, sjoch hjir de foto's

 

 

 

 

 

Zoeken