header2.jpg

Jierlikse ferteljûn

tom de boer

It kin wêze  dat jo tocht ha: ‘Werom ha ik noch neat fernommen fan de jierlikse ferteljûn?’ 
It antwurd is dat ús fêste kommisjelid Tom de Boer foarrige wike in iensidich ûngemak mei syn fyts hân hat en as gefolch dêrfan tsien dagen mei in hollewûne yn Nij Smellinghe trochbrocht hat. Hy is dêrom yn 't earstoan net by steat yn it fertellen fan sterke ferhalen. Dêrom hat de kommisje besletten de ferteljûn te ferpleatsen nei in neier te bepalen datum, earne yn de rin fan dizze simmer.

De Fertelkommisje

 

 

 

 

 

 

Zoeken