header4.jpg

Ierse folk fan de fam. Krol

famkrolHieke, Jaap en Maaike Krol songen sneinte middei 24 april yn de Menniste Tsjerke foar sa 'n dik 45 minsken harren Ierse en Skotse folksmuzyk: trijestimmige sang begelaat troch Hieke op 'e gitaar. In stikmennich bekinde lieten koenen troch de harkers meisongen wurde. In moaie muzikale middei.

sjoch hjir de foto's fan JM

Zoeken