header6.jpg

Webside Feestkommisje

De feestkommisje hat in nije webside.

Hjir stiet al it nijs oer it kommende doarpsfeest op.

De webside is makke troch Geert Wietze Veenstra

Tige tank dêrfoar!

Wy fyne it der top útsjen! Wat fine jimme?

Sjoch fluch op: www.feestcommissie-rottevalle.nl

Zoeken