header4.jpg

Wanden tunnel opknapt

tunneltsjes 2018De wanden fan de tunnel foar fytsers en fuotgongers ûnder de Foudenswei is op inisjatyf fan de Kompagnons troch de gemeente Smallingerland skjin spuite.
De Kompagnons ha tagelyk de keunstner – dy ‘t yn 2012 by ‘t 200 jierrich bestean fan dyselde Kompagnons – frege de ôfbyldings wer moai fris der útsjen te litten en in nije print fan ús multyfunksjoneel sintrum it Werflân te skilderjen. 

 

 Meer foto' s staan hier !

Zoeken