header5.jpg

Doarpsfeest 2021 update

Beste doarpsgenoaten,

It doarpsfeest fan 2021 komt al wer tichterbij. Wy sille der alles oan dwaan om it troch gean te litten, mar yn dizze ûnwisse tiden soe it kinne dat we justjes wat oanpassingen dwaan moatte.
Ek ha we besletten de iepenbiering fan it tema efkes út te stellen, oant we wis binne dat it feest trochgiet.
Wy ha it programma foar it doarpsfeest al hielendal klear op papier, sadat wy rap de boel opstarte kinne. It definitive beslút hjiroer nimme wy yn maart 2021.
It kin wéze dat wy dan mear hannen nedich hawwe. Graach dogge wy dan in berop op jo/jimme foar help.

Groetnis de Feestkommisje

--------------------------------------------------------------------------------------------
Beste Dorpsgenoten,

Het dorpsfeest 2021 komt alweer dichterbij. Wij zullen alles in het werk stellen om het door te laten gaan, maar in deze onzekere tijden zou het kunnen dat we eventueel aanpassingen moeten doen.
Ook hebben wij besloten de bekendmaking van het thema uit te stellen, tot wij zeker zijn dat het feest doorgaat.
Wij hebben het programma voor het dorpsfeest op papier al helemaal klaar, zodat wij snel van start kunnen met de voorbereidingen. Het definitieve besluit hierover nemen wij in maart 2021.
Het zou kunnen dat wij dan extra hulp nodig hebben, graag doen wij dan een beroep op u/jou.

Vriendelijke groeten, de feestcommissie

Zoeken