header1.jpg

Tema Doarpsfeest 2022

Hawwe jo ús saterdei moarn wol heard?

It tema doarpsfeest 2022 is:

 

Wiis to be a fries!

 

Betocht troch Atze Bron dy net allinnich de ear mar ek 2 kaarten nei eigen kar foar de feesttinte kriget! 

 

Groetnis fan de feestkommisje! 

 

#wiistobeafries

Zoeken