header2.jpg
Titel Publicatiedatum Hits
Hennie Meppelink in Friesch Dagblad 21 juni 2013 Hits: 2472
Compagnons 200 21 juni 2013 Hits: 1789
Bernespul 13 juni 2013 Hits: 1909
Vrijwilligers Compagnons 200 Jier 13 juni 2013 Hits: 1671
Revue Compagnons 200 Jier 13 juni 2013 Hits: 2228
Stichting Jeugdwerk Rottevalle 09 juni 2013 Hits: 2713
stratenvolleybal 08 juni 2013 Hits: 2329
In fjouwerling en in trijeling 07 juni 2013 Hits: 1618
Rottevalle voorbeelddorp 01 juni 2013 Hits: 2043
Oanbieding nije wepside 31 mei 2013 Hits: 2067
Turfrace: Skûtsjejier 2013 29 april 2013 Hits: 1347
Rottevalle heeft zijn K(r)oningslinde! 29 april 2013 Hits: 1550
BHV-ers 29 april 2013 Hits: 1562
Ondertekening Plan van Aanpak Multi Functioneel Centrum 24 april 2013 Hits: 2630
AED 01 april 2013 Hits: 1978
Jiergearkomste Doarpsbelang 2013 07 maart 2013 Hits: 1741
Stroatklinkers 2013 01 maart 2013 Hits: 2008
Toanieljûn Wêz Handich 01 maart 2013 Hits: 2438
Kulturele Kommisje 01 maart 2013 Hits: 1894
Compagnons 200 jarig jubileum 01 maart 2013 Hits: 3081

Zoeken