header5.jpg

Inbraakpreventie in het Tiksel

inbraakpreventie klOp woensdagavond 29 januari was er een voorlichtingsavond over inbraakpreventie in het Tiksel. De heer Ron Leicht van de Politie Fryslân heeft de ongeveer 45 belangstellenden verteld wat men zelf kan doen om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. Dat varieert van door de politie goedgekeurd hang- en sluitwerk (met het SKG-keurmerk) tot goede verlichting. “De veelgehoorde opmerking ‘se komme d’r dochs wol yn, at se wolle’ klopt”, aldus de heer Leicht, “maar als inbrekers een paar minuten nodig hebben om binnen te komen geven ze het al snel op”.

 

Lees meer...

Ferteljûn 2014: de 24-ste

ferteljûn20143Het was weer zover: De jaarlijkse Rottevalster vertelavond werd gehouden in de Herberg van Smallingerland. De plek waar verhalenvertellers hun verhalen vertellen en verhalenluisteraars naar verhalen luisteren. De plek ook waar vertellers meteen luisteraar zijn en waar luisteraars vertellers worden. Het thema voor deze keer was "De Liefde". Liefde tussen man en vrouw, man en man, vrouw en vrouw. De liefde tussen ouders en hun kinderen en andersom. Maar ook liefde voor een huisdier, vaderlandsliefde, eigenliefde. En uiteraard ook de twijfel aan de liefde en liefdesverdriet. Alle facetten van de liefde kwamen aan de orde. De openingsronde werd ingevuld door het organiserend comité waarna spoedig ook andere verhalenvertellers zich melden. Het werd een zeer gevarieerde en bovenal gezellige avond waarin waargebeurde verhalen doorspekt met ernst en emotie werden afgewisseld door fantasierijke en vooral ook humorvolle verhalen. Kortom: een zeer geslaagde avond. (door: Berend van Houten)

Op de ferteljûn makke  Libbe Atsma de neifolgjende foto's

 

Jiergearkomste Doarpsbelang

doarpswapen de Rottefalle

Tiisdei 4 maart wie de jiergearkomste fan Doarpsbelang yn de Herberg van Smallingerland. Spitigernôch ha wy wolris mear minsken troffen op sa 'n gearkomste! Us jonge, aktive bestjoer fertsjinnet soks eins net!

In pear opfallende punten op de wurklist wiene it oannimmen fan in doarpswapen foar de Rottefalle (sjoch hjir nêst) en it ôfskie fan twa bestjoersleden: Herman Hofstra en Koop Hoekstra.De opfolgers waarden mei inkelde kandidaatstellling keazen: Margriet Wieldraaier fan de Bildwei en Piet van Kammen út de Fintsjes.

Ut de ferslachjouwing fan de ferskillende wurkgroepen die bliken dat der wer hiel wat organisearre is yn ús doarp: hertenkamp, aktiviteitenkommisje, it slûske en de wepside. Om 't Aan Kootstra nei 8 jier wepkrewearjen wol ophâlde wol hat Fred Kamp him beskikber steld dat plak yn te nimmen.(Sjoch foto's Lippe Atsma)

 

 

 

KWF huldigings

gerritenjelminiNei in ynset fan 52 jier foar de KWF binne wy hiel bliid dat Elzien de Jong no it stokje fan ús oernaam hat.
Tiisdeijûn 4 maart hie Elzien, tegearre mei de kontaktpersoan foar de KWF yn Fryslân, Etsje Wassenaar, in lyts feestsje organisearre yn "It Tiksel", om foaral ek de trouwe rinsters en rinners yn it sintsje te setten. Klaske Kalsbeek, Lutske de Jong, Folkje Bron,Wijke Bargerbos, Metsje Keuning,Trienke Bouwer en Baukje Kamminga krigen allegearre de gouden spjelde foar harren ynset fan mear as 30 jier. Remkes Roorda, Henny Jonker, Iebele Jelsma en Henny Cuperus krigen de sulveren spjelde foar 10 as 20 jier trouwe ynset. Alle jierren geane sa'n 22 froulju/manlju op in paad, wer 't jo net sûnder kinne. Tige, tige tank allegearre.
It wie in tige slagge jûn. Etsje Wassenaar naam yn har ferhaal mei, hoe as de kollekte der yn de takomst útsjen sil . Wy winskje Elzien hiel folle súkses ta mei it organisearjen.
Tige tank ek oan de Rottefalsters; sûnder jimme jeften kinne wy ek net. Wy seine altyd "jo kinne der better efkes foar rinne, dan as it by jo yn'e hûs komt", mar dat ha jo krekt as in hiele protte dingen net sels yn 'e hân.

Gerrit en Jeltsje Lieuwes ((sjoch foto's Lippe Atsma)